Wycena Nieruchomości – Anna Kułacz Rzeczoznawca Majątkowy

Cel wyceny

Każda wycena wykonywana jest w ściśle określonym celu. Cel wyceny wpływa na wybór metody oraz techniki, w których sporządzany jest operat szacunkowy. Osobą decydującą o celu sporządzenia operatu szacunkowego jest zamawiający. Najczęstsze cele wyceny nieruchomości, dla których rzeczoznawca majątkowy sporządza operaty szacunkowe to:

Zabezpieczenie wierzytelności

Wyceny sporządza się w przypadku konieczności potwierdzenia wartości zabezpieczenia kredytu lub pożyczki hipotecznej. Operat szacunkowy wymagany jest przez bank w trakcie ubiegania się o kredyt na zakup, budowę lub remont. Na etapie spłaty kredytu operat szacunkowy może potwierdzić wzrost wartości zabezpieczenia co znacząco obniży koszty kredytu.

Ustalenie ceny przy kupnie lub sprzedaży

Sporządzenie wyceny, czy to w postaci operatu szacunkowego czy skróconej opinii, dostarczy cennych informacji o faktycznej rynkowej wartości nieruchomości zarówno dla sprzedającego jak i kupującego.

Księgowych

Wyceny sporządzane są w celu ustalania wartości początkowej środków trwałych dla potrzeb amortyzacji, a także wnoszenia aportów do spółki.

Skarbowo-podatkowe

Wyceny sporządzane są głównie dla potrzeb uregulowania podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilno-prawnych w przypadku sprzedaży. Operat szacunkowy może posłużyć jako potwierdzenie wartości nieruchomości już na etapie wypełniania deklaracji do urzędu skarbowego lub zawierania umowy sprzedaży. Warto wtedy zamówić wycenę, aby nieświadomie nie zawyżyć wartości, nakładając na siebie zbyt wysokich obciążeń podatkowych. Wycena wykonana przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego jest również przydatna w sytuacji kwestionowania przez właściwy urząd skarbowy, określonej przez podatnika wartości nieruchomości.

Ustalenie opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Użytkownik wieczysty może wnioskować o dokonanie przez właściwy urząd aktualizacji opłaty. Do wniosku powinien dołączyć aktualną wycenę w postaci operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego.

Ustalenie opłaty planistycznej i adiacenckiej

Wyceny sporządzane są dla ustalenia spadku lub wzrostu wartości nieruchomości, spowodowanego uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub podziałem. Wyceny sporządzane są zarówno dla jednostek samorządu terytorialnego, jak i Klientów indywidualnych.

Ustalenie wartości rynkowej mienia zabużańskiego dla potrzeb realizacji prawa do rekompensaty

Osoby posiadające postanowienie wojewody, potwierdzające prawo do rekompensaty za majątek nieruchomy pozostawiony poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tzw. „mienie zabużańskie”), zobowiązane są do dostarczenia, w terminie 6 miesięcy od otrzymania postanowienia, operatu szacunkowego określającego wartość pozostawionego majątku. Wycena rzeczoznawcy polega na określeniu wartości nieruchomości zgodnie ze stanem z daty jej opuszczenia oraz według aktualnych cen albo kosztów odtworzenia na dzień sporządzenia wyceny.

Ustalenia wysokości odszkodowania i wynagrodzenia z tytułu śłużebności przesyłu

Właścicielowi (użytkownikowi wieczystemu), przez którego nieruchomość przebiega sieć energetyczna, gazociąg, ropociąg itp., przysługuje odszkodowanie za poniesione szkody oraz wynagrodzenie z tytułu służebności przesyłu i bezumownego korzystania nawet do 10 lat wstecz. W naszej kancelarii wykonujemy wyceny ich wysokości.

Zapraszamy do współpracy

Rzeczoznawca Majątkowy

Anna Kułacz, Uprawnienia Zawodowe nr 5387 z dnia 16 kwietnia 2012, Biegły Sądowy, Specjalista ds. Wycen Przedsiębiorstw. Czytaj więcej

Siedziba firmy

ul. Graniczna 101D 

32-087 Bibice                             

NIP: 7343211289

Rzeczoznawca Majątkowy Anna Kułacz – Wycena Nieruchomości – Wycena Przedsiębiorstw – Wycena Spółek

Creative Studio: Innovated.pl